Privātums

TŪRISMA AĢENTŪRAS "SKYLINE TRAVEL" (SIA "SL Travel")

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Privātuma politika sniedz fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu aizsardzību un citām darbībām ar datiem, kas tiek veiktas personas datu apstrādes laikā.

Personas datu apstrādes pārzinis

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "SL Travel", reģistrācijas Nr.40103189540, juridiskā un faktiskā adrese: Rīgā, Skolas ielā 4.

2. SIA SL Travel kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@skylinetravel.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA SL Travel biroja adresē, var uzdot jautājumus vai iesniegt pieprasījumus par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Ar Personas datiem šajā gadījumā saprot: vārdu, uzvārdu, personas kodu, personas apliecinoša dokumenta numuru, izdošanas datumu, derīguma datumu, e-pasta adresi, telefona numuru.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

o fiziskajām personām - klientiem, abonentiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA SL Travel drošība jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

5. SIA SL Travel uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

6. SIA SL Travel rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar likumdošanu: - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA SL Travel interneta mājaslapā, elektroniskajā pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

8. SIA SL Travel apstrādā personas datus sekojošos nolūkos:

o Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai: klienta identificēšanai, piedāvājuma sagatavošanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei), pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai, pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem, klientu apkalpošanai, pieteikumu izskatīšanai un apstrādei, klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai;

o Biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un uzskaitei, efektivitātes mērīšanai, atskaišu sagatavošanai, klientu aptauju veikšanai;

o Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm likumdošanā noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9. SIA SL Travel apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

10. līguma noslēgšanai un izpildei- lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

11. normatīvo aktu izpildei- lai izpildītu SL Travel saistošos likumdošanas normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

12. saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

13. likumīgās (leģitīmās) interesēs- lai realizētu no SIA SL Travel un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SL Travel leģitīmās (likumīgās) intereses.

14. SIA SL Travel likumīgās (leģitīmās) intereses ir: veikt komercdarbību; sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz tālruņiem vai, interneta mājas lapā; veikt darbības Klientu lojalitātes veicināšanai un noturēšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS); novērst krāpšanu vai citu ļaunprātīgu rīcību; nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt un uzturēt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

15. SIA SL Travel apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA SL Travel saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

16. SIA SL Travel sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA SL Travel prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar SL Travel un Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei.

Personas datu aizsardzība

17. SIA SL Travel drošība aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA SL Travel saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

18. SIA SL Travel neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot: ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju; saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjom ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA SL Travel likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās .

 

Personas datu glabāšanas ilgums

19. SIA SL Travel glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Koblenz drošība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā); kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

20. Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

21. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

22. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA SL Travel drošība piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA SL Travel veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA SL Travel likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA SL Travel pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

23. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

1. rakstveida formā klātienē SIA SL Travel birojā, Rīgā, Skolas ielā 4, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko par SIA SL Travel pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

24. SIA SL Travel drošība atbildi Klientam nosūta rakstiski pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi, vai elektroniski uz klienta norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

25. SIA SL Travel nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

26. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot rakstiski (iesniegumā vai pakalpojuma līgumā), vai elektroniskā pasta vēstulē.

27. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šī dokumenta punktā Nr.3.

28. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir rakstiski (iesniegumā vai pakalpojuma līgumā), vai elektroniskā pasta vēstulē. , un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Tomēr Klients tiek informēts, ka pilnībā vai daļēji atsakoties no datu apstrādes.

29. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

30. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

31. SIA SL Travel veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

Komerciāli paziņojumi

32. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA SL Travel un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA Koblenz drošība veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

33. SIA SL Travel pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums par sūtījumu atteikumu, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc pieprasījuma saņemšanas.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

34. SIA SL Travel mājaslapā: www.skylinetravel.lv var izmantot sīkdatnes.

35. SIA SL Travel mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA SL Travel nenes atbildību.

Citi noteikumi

36. SIA SL Travel ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu SIA Travel mājaslapā www.skylinetravel.lv

 

 

ONLINE REZERVĒŠANA↓